Zen 2 — AMD Ryzen 3000 Review-Übersicht

Neben unse­rem Review “Zen 2 — AMD Ryzen 7 3700X und Ryzen 9 3900X im Test” sind zahl­rei­che wei­te­re Tests online …
(Orginal – Story lesen…)