Nvidia Vulkan Treiber für Windows 7/8.1 Beta (32 Bit)

Die offiziellen Nvidia Vulkan Treiber für Vista, Windows 7 und Windows 8.1 (32 Bit) machen Ihre Nvidia Quadro-Series- oder …
(Orginal – Story lesen…)