Mobile AMD Ryzen 7 2800H und Ryzen 5 2600H ab Januar bei HP

Com­pu­ter­Ba­se hat drei Vari­an­ten des HP Pavi­li­on All-in-One PCs ent­deckt, die ab Janu­ar 2019 bei Alter­na­te …
(Orginal – Story lesen…)